“El Maleh Rachamim” – Alexandra Charnomskaya, Darya Kochetkova